traincert@tdt-tanduc.com   

028 3824 5819

DATA SCIENCE

Chuyên gia Khoa học Dữ liệu được iTrain Asia thiết kế chương trình đào tạo giúp học viên hiểu được các khái niệm, công cụ và kỹ thuật cần thiết để bắt đầu học khoa học dữ liệu. Bao gồm các chủ đề chính từ khoa học dữ liệu đến dữ liệu lớn và các quy trình thu thập, làm sạch và xử lý dữ liệu. Khóa học này có sự cân bằng tốt về lý thuyết và các ứng dụng thực tế. Sau khi hoàn thành, sinh viên sẽ có thể thực hiện các nhiệm vụ xử lý dữ liệu cơ bản, thu thập và phân tích dữ liệu và trình bày chúng bằng các công cụ tiêu chuẩn công nghiệp.

Chương trình giảng dạy:

 

 

Xem thêm