traincert@tdt-tanduc.com   

028 3824 5819

InfoPath

Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng InfoPath để thu thập và chia sẻ thông tin bằng cách tạo và triển khai các biểu mẫu dựa trên XML.