028 3824 5819 traincert@tdt-tanduc.com
Tiếng ViệtEnglish

Khóa học online của Microsoft - MOC on-demand training

Tân Đức ITS xin gửi đến mọi người các khóa học online của Microsoft (MOC on-demand training).

MOC on-demand là gì?

MOC On-Demand là các khóa học chính thức của Microsoft được phân phối theo định dạng đào tạo trực tuyến. Nó bao gồm các hướng dẫn bằng video do các chuyên gia của Microsoft cung cấp, thực hành lab, bài tập và bài test kiểm tra kiến thức. Hiện tại có hơn 60 Khóa học chính thức của Microsoft có ở định dạng này.

Các Khóa học MOC On-Demand hiện có sẵn:

12 SQL Server Courses

 • 10985MOD: Introduction to SQL Databases
 • 10986MOD: Updating Your Skills to SQL Server 2016
 • 10987MOD: Performance Tuning and Optimizing SQL Databases
 • 20461MOD: Querying SQL Server 2014
 • 20462MOD: Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases
 • 20463MOD: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2014
 • 20761MOD: Querying Data with Transact-SQL
 • 20762MOD: Developing SQL Databases
 • 20764MOD: Administering a SQL Database Infrastructure
 • 10988MOD: Managing SQL Business Intelligence Operations
 • 10989MOD: Analyzing Data with Power BI
 • 10990MOD: Analyzing Data with SQL Server Reporting Services

12 Windows Server Courses

 • 20740MOD: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
 • 20741MOD: Networking with Windows Server 2016
 • 20742MOD: Identity with Windows Server 2016
 • 20744 MOD: Securing Windows Server 2016
 • 20743MOD: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016
 • 20410MOD: Installing and Configuring Windows Server 2012
 • 20411MOD: Administering Windows Server 2012
 • 20412MOD: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
 • 20417MOD: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012
 • 10967MOD: Fundamentals of a Windows Server Infrastructure
 • 10969MOD: Active Directory Services with Windows Server
 • 40389MOD: Windows Server 2016 First Look Clinic Free

7 Azure Courses

 • 10979MOD: Microsoft Azure Fundamentals
 • 20532MOD: Developing Microsoft Azure Solutions
 • 20533MOD: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
 • 40390MOD: Microsoft Azure for AWS Experts
 • 10992 MOD: Integrating On-Premises Core Infrastructure with Microsoft Azure
 • 10993MOD: Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure
 • 99995MOD: First Look Clinic: Microsoft Azure – Free!

5 SharePoint Courses

 • 20331MOD: Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013
 • 20332MOD: Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013
 • 20488MOD: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions
 • 20339-1MOD: Planning and Administering SharePoint 2016
 • 20339-2MOD: Advanced Technologies of SharePoint 2016

5 Windows Administration Courses

 • 20697-1MOD: Implementing and Managing Windows 10
 • 20698 MOD: Installing and Configuring Windows 10
 • 10982MOD: Supporting and Troubleshooting Windows 10
 • 20695MOD: Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications
 • 20398MOD: Planning for and Managing Devices in the Enterprise: Enterprise Mobility Suite (EMS) and On-Premises Tools

4 Data Science Courses

 • 20779MOD: Analyzing Data with Excel
 • 10994MOD: Data Analysis Fundamentals using Excel
 • 10988MOD: Managing SQL Business Intelligence Operations
 • 10989MOD: Analyzing Data with Power BI 

4 System Center Courses

 • 10748MOD: Planning and Deploying System Center 2012 Configuration Manager
 • 10964MOD: Cloud & Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager
 • 10965MOD: IT Service Management With System Center Operations Manager
 • 20696MOD: Administering System Center Configuration Manager and Intune 

4 Exchange Courses

 • 20341MOD: Core Solutions of Exchange Server 2013
 • 20342MOD: Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
 • 20345-1MOD: Administering Microsoft Exchange Server 2016
 • 20345-2MOD: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 

2 Visual Studio Courses

 • 20483MOD: Programming in C#
 • 20480MOD: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 

2 PowerShell Courses

 • 10961MOD: Automating Administration with Windows PowerShell
 • 10962MOD: Advanced Automated Administration with Windows PowerShell 

1 Microsoft Skype for Business Course

 • 20334MOD Core Solutions of Skype for Business 2015

1 IIS Course

 • 10972MOD: Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server 

1 Office 365 Technical Course

 • 20347MOD: Enabling and Managing Office 365  

1 Cloud Course

 • 99994MOD: Cloud Computing Fundamentals: First Look Clinic – Free! 

Hãy liên hệ với chúng tôi để mua MOC on-demand training nhé

Điện Thoại: 08 3 824 5819

Email: traincert@tdt-tanduc.com

KH1
KH 2
KH6
KH 3
KH4
KH 5
Top