Chương trình Đào tạo Trực tuyến Miễn phí Tháng 1/2022: Microsoft Azure Fundamentals

11/2/2021

Chương trình đào tạo MIỄN PHÍ này sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về các khái niệm Azure, dịch vụ Azure cốt lõi, giải pháp cốt lõi và công cụ quản lý, an ninh chung và an ninh mạng, các tính năng quản trị, quyền riêng tư và tuân thủ, quản lý chi phí Azure và các thỏa thuận mức dịch vụ.

Học viên không cần phải có kinh nghiệm. AZ-900 là khóa học cơ bản - bước đầu tiên để phát triển bộ kỹ năng của bạn và nâng cao lên các khóa học / chứng chỉ tiếp theo: Microsoft Azure Certification

 

  Ngày 13 tháng 01, 2022 | 9:00 AM - 11:00 AM
    Chủ đề: Cloud Concepts
   
 • Introduction to Azure fundamentals
 • Discuss Azure fundamental concepts
 • Describe core Azure architectural components
     
  Ngày 13 tháng 01, 2022 | 02:00 PM - 04:00 PM
    Chủ đề: Core Azure Services
   
 • Explore Azure database and analytics services
 • Explore Azure compute services
 • Explore Azure Storage services
 • Explore Azure networking services 
     
  Ngày 14 tháng 01, 2022 | 9:00 AM - 11:00 AM
    Chủ đề: General Security and Network Security
   
 • Fundamentals:
  • AI machine learning
  • Azure DevOps
  • Monitoring, management
  • Serverless computing
  • IoT
 • Protect against security threats
 • Secure network connectivity on Azure
     
  Ngày 14 tháng 01, 2022 | 02:00 PM - 04:00 PM
    Chủ đề: Azure Cost Management and Service Level Agreements
   
 • Plan and manage your Azure costs
 • Choose the right Azure services by examining SLAs and service lifecycle