Chương trình Đào tạo Trực tuyến Miễn phí Tháng 4/2022: Microsoft Azure Data Fundamentals

11/3/2021

Trong chương trình đào tạo MIỄN PHÍ này, học viên sẽ học các kiến ​​thức cơ bản về khái niệm cơ sở dữ liệu trong môi trường đám mây, có được kỹ năng cơ bản và xây dựng kiến ​​thức nền tảng về các dịch vụ dữ liệu đám mây trong Microsoft Azure. 

Học viên không cần phải có kinh nghiệm. DP-900 là khóa học cơ bản - bước đầu tiên để phát triển bộ kỹ năng của bạn và nâng cao lên các khóa học / chứng chỉ tiếp theo: Microsoft Azure Data Certification

 

  Ngày 14 tháng 04, 2022 | 9:00 AM - 11:00 AM
    Chủ đề: Explore Core Data Concepts
   
 • Explore core data concepts
 • Explore roles and responsiblities in the world of data
 • Describe concepts of relational data
 • Explore concepts of non-relational data
 • Explore concepts of data analytics
     
  Ngày 14 tháng 03, 2022 | 2:00 PM - 4:00 PM
    Chủ đề: Explore Relational Data in Azure
   
 • Explore relational data services in Azure
 • Explore provisioning and deploying relational database services in Azure
 • Query relational data in Azure
     
  Ngày 15 tháng 03, 2022 | 9:00 AM - 11:00 AM
    Chủ đề: Explore Non-Relational Data in Azure
   
 • Explore nonrelational data services in Azure
 • Explore provisioning and deploying nonrelational data services on Azure
 • Manage nonrelational data stores in Azure
     
  Ngày 15 tháng 03, 2022 | 2:00 PM - 4:00 PM
    Chủ đề: Explore Modern Data Warehouse Analytics in Azure
   
 • Examine components of a modern data warehouse
 • Explore data ingestion in Azure
 • Explore data storage and processing in Azure
 • Get started building with Power BI