Tùy chỉnh Notifications trong Teams

11/7/2019


Nếu bạn muốn điều chỉnh các thông báo bạn nhận được từ một kênh, đây là cách:

Chuyển đến tên kênh và chọn More options  > Channel notifications. Điều này cho phép bạn nhận được thông báo về hoạt động kênh.

Từ đó bạn có thể chọn vị trí và thông báo bạn muốn nhận.

Banner and feed  sẽ gửi thông báo đến thiết bị của bạn và đến Activity ở phía trên bên trái của ứng dụng Teams. Nguồn cấp dữ liệu sẽ bỏ qua việc gửi thông báo đến máy tính để bàn của bạn và sẽ chỉ hiển thị trong activity feed.

Bạn có thể tắt thông báo từ một kênh.

Dưới đây là các loại cài đặt khác nhau bạn sẽ tìm thấy trong thông báo kênh:

  • Tất cả các bài đăng mới sẽ thông báo cho bạn mỗi khi ai đó bắt đầu một cuộc trò chuyện mới trong kênh
  • Bao gồm tất cả các câu trả lời sẽ thông báo cho bạn bất cứ khi nào ai đó trả lời cuộc trò chuyện
  • Đề cập kênh sẽ thông báo cho bạn bất cứ khi nào ai đó @mentions kênh

Reset to default  sẽ bật lại thông báo cho từng mục và sẽ thông báo cho bạn trong activity feed và gửi thông báo biểu ngữ trên màn hình.

Để tiếp tục tùy chỉnh cài đặt thông báo của bạn, hãy xem Quản lý Notification trong Teams