AMAZON WEB SERVICES

Tổ chức cần những người có kỹ năng về đám mây để giúp chuyển đổi công việc của họ. Chương trình đào tạo của Amazon Web Services (AWS) giúp bạn xây dựng và xác thực kỹ năng về đám mây của bạn để bạn có thể tận dụng được nhiều lợi ích của đám mây hơn. Nội dung chương trình AWS xây dựng và cập nhật thường xuyên nhằm theo kịp các cập nhật công nghệ, qua đó đảm bảo là bạn học được những kiến thức và kỹ năng mới nhất về đám mây.

Cho dù bạn chỉ mới vừa bắt đầu, phát triển kỹ năng hoặc củng cố kiến thức về đám mây, chương trình đào tạo AWS có thể giúp bạn hoàn thiện khả năng và làm việc hiệu quả trên đám mây. 

 

Lợi ích

Học tập theo
tốc độ học của bạn

 

Đào tạo với chuyên gia AWS

 

Nhận chứng chỉ AWS

 

Chọn lộ trình học tập của bạn
             
Chọn loại đào tạo theo nhu cầu phù hợp với vai trò, lĩnh vực giải pháp và trình độ chuyên môn của bạn.   Xây dựng các kỹ năng chuyên môn và tìm hiểu các biện pháp thực hành tốt nhất từ một cán bộ đào tạo được công nhận.   Chứng thực kỹ năng Đám mây AWS của bạn và củng cố độ xác thực của bạn bằng giấy chứng nhận được công nhận trên toàn ngành.   Xây dựng kỹ năng đám mây và nhận Chứng nhận AWS với lộ trình học tập theo vai trò phù hợp với bạn.

 

Lộ trình học tập theo vai trò

Xây dựng kỹ năng đám mây và nhận Chứng nhận AWS với lộ trình học tập theo vai trò phù hợp với bạn.

     

Cloud Practitioner

 

Architect

 

Developer

 

Operations
             

 

Tìm hiểu các kiến thức nền tảng và phương pháp thực tiễn tốt nhất của nền tảng đám mây

 

 

 

Tìm hiểu cách thiết kế các hệ thống có khả năng sử dụng cao

 

 

Tìm hiểu cách phát triển ứng dụng dành cho đám mây

 

 

Tìm hiểu cách tự động hóa ứng dụng, mạng và hệ thống

 

Lộ trình Chứng nhận AWS theo chuyên ngành

   
Advanced Networking

 

Big Data

 

Security
         

 

Thiết kế và triển khai các kiến trúc AWS

và kiến trúc CNTT lai trên quy mô lớn

 

 

 

Thiết kế và triển khai các dịch vụ AWS

để khai thác giá trị từ dữ liệu

 

 

 

Tìm hiểu quy trình và phương pháp thực tiễn

tốt nhất để bảo mật nền tảng AWS

 

 

Chứng nhận AWS

AWS cung cấp chứng nhận để chứng thực trình độ chuyên môn cho những người giữ vai trò Cloud Practitioner, Architect, Developer và Operations.