Excel

Các khóa học được thiết kế từ cơ bản đến nâng cao và các khóa học chuyên đề. Dù bạn là người mới bắt đầu hay đang muốn nâng cao trình độ, Tân Đức ITS đều có thể cung cấp các khóa học theo yêu cầu. Kết thúc khóa học bạn có thể thi lấy chứng chỉ MOS, nếu muốn.

Excel 365

If you paid for Microsoft Office by subscription this is the right courses for you. Excel 365 is the most powerful version of Excel (it is very different to Excel 2019)

Online Analytical Processing (OLAP)

Learn how to use new Excel OLAP-related tools for acquiring a substantial amount of relational database theory