InfoPath

Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng InfoPath để thu thập và chia sẻ thông tin bằng cách tạo và triển khai các biểu mẫu dựa trên XML.