traincert@tdt-tanduc.com   

028 3824 5819

OTHER TRAINING COURSES

Các chương trình đào tạo của các hãng khác mà Tân Đức ITS cung cấp:

ITIL

QlikView

Adobe Photoshop

SolidWorks

IT Management Skills

Crystal Reports